05:21

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: پروین لنگه
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛ صبح امروز با مشارکت مرکز بهداشت همایش پیاده روی در روستای جیرگوابر به مقصد روستاهای جورگوابر و پروین لنگه رانکوه املش برگزارشد. عکاس/مهدی قلی پور                

اخبار مهم