04:29

1402/09/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: پارلمان شهری
علوی زمیدانی گفت: پارلمان شهری جولانگاه سیاسی و اقتصادی نیست و آرایش انتخاباتی شورای شهر رشت نشان می دهد سیاسیون و اقتصادیون که توسعه سیاسی و اقتصادی را بر اساس منافع شخصی و حزبی می سنجند می خواهند عنان مدیریت شهری را برای مقاصد خود به دست گیرند.  

اخبار مهم