21:04

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: هیئات نظارت
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ محمد فاائزی ،از اعضای هیات نظارت انتخابات شهرستان املش با بیان اینکه جامعه دینی نیازمند به قوانین دینی ونیازمند به حاکمانی است که انتظام به اجرای قوانین دین در جامعه داشته باشند افزود:صریح آیات قرآن است که مسلمان حکمی غیراز حکم خدا را نمی

اخبار مهم