نوسازی پیاده رو - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
بیش  ازیک میلیاردریال اعتباربرای نوسازی پیاده روهای شهراملش هزینه شده است ۲۳ آذر ۱۳۹۳

بیش ازیک میلیاردریال اعتباربرای نوسازی پیاده روهای شهراملش هزینه شده است

شهرداراملش گفت:بیش ازیک میلیاردریال اعتباربرای نوسازی پیاده روهای شهراملش هزینه شده است.   پورقربان اظهار کرد: بااعتباری معادل یک میلیاردودویست وپنجاه میلیون ریال ازمنابع داخلی شهرداری املش درشش ماه گذشته۲۵۰۰مترمربع ازپیاده روهای دوطرف بلوارشهدا وخیابان شهیدبهشتی شهراملش پس ازتخریب پیاده روبتنی قدیمی،موزائیک فرش جدید اجراشده است. شهرداراملش افزود: برای نوسازی واحداث موزائیک فرش ده هزارمترمربع […]