19:37

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: نوزدهمین جلسه
اختصاصی/ مسئول و مجری کانون ادبی آوای شالی رانکوه از برگزاری نوزدهمین نشست این کانون خبر داد.   عباس رسولی املشی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: نوزدهمین نشست ماهانه کانون آدبی آوای شالی رانکوه یکشنه بیست و هتم  فروردین ماه  96  ساعت هفده عصر در کتابخانه عمومی

اخبار مهم