20:41

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: نهال یارانه دار
محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز افزود:مهمترین اهداف توزیع نهال یارانه داردرشهرستان جوان سازی باغهای فرسوده وغیرمثمر،رونق اقتصادی دربخش کشاورزی،ایجاداشتغال پایداروکشت نهال سالم واستاندارد است. وی اظهارداشت:استفاده ازانواع نهال مرکبات،فندق،گردوشناسه دار،بعنوان یکی ازاساسی ترین ابزارهای تحول بخش باغبانی جهت مقابله باتنشهای محیطی،بیولوژیکی وبهره مندی ازفرصتها ومزیتهای

اخبار مهم