نشت مدیر کل - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
نشست مدیرکل راه وشهرسازی ومعاونان اداره کل استان گیلان دراملش برگزار شد ۲۱ آذر ۱۳۹۳

نشست مدیرکل راه وشهرسازی ومعاونان اداره کل استان گیلان دراملش برگزار شد

به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، نشست مدیرکل راه وشهرسازی ومعاونان وکارشناسان این اداره کل درفرمانداری املش برگزار شد،در خصوص دستاوردهایاین  نشست کل توافقاتی بسیار خوبی حاصل شد.که به اختصار بیان می شود.     اول اینکه درخصوص طرح جامع شهرهای املش ورانکوه که با یکسری ایرادات مواجه است مقررشددرطرح تفضیلی بازنگری و رفع گردد.همچنین در خصوص […]