04:30

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: مگس سفید
محمد مهدی صفری صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: شهرستان املش دارای ۴٨۵٠هکتار باغ چای و ٨٣٠٠ چایکار میباشد. این شهرستان تنها در سال گذشته با تولید ٢٣ درصد چای خشک و سبز کشور بیشترین سهم را در تولید چای داشته است. این محصول یکی از

اخبار مهم