08:22

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: معارفی
علی معارفی فرمانده گردان 45 بیت المقدس در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه  ازبرگزاری عملی میدان تیر به منظور افزایش توان علمی و عملی در استفاده هرچه بهتر از جنگ افزارشناسی و افزایش توان و قدرت دفاعی بسیجیان در محل اردوگاه چمخاله خبرداد.          

اخبار مهم