00:52

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: مسجد پنج تن آل‌عبا(ع)
به گزارش رانکوه نیوز، مساجد و مسجدی ها از جمله گروه های پیشتاز و منشاء اثر در مقابله با آسیب های اقتصادی اجتماعی به ویژه در دوره کرونا بودند؛ بعد از تاکید مقام معظم رهبری بر اوج‌گیری کمک های مومنانه و مواسات باز هم این مسجدی ها بودند که

اخبار مهم