00:12

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: مرحوم قهرمانی چابک
حدواداً چهل روز  پیش بود که در محفلی  نشسته بودیم و رفیقی غیر گیلانی  گوشی خود را برداشت و با مهندس قهرمانی تماس گرفت و پس از احوالپرسی و رفع حاجت ؛ آن مرحوم از رفیق ما پرسید کجایی؟ و او گفت: در جمع دوستان. تا اینکه گوشی به

اخبار مهم