مرتضی یوسف زاده - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
آل کیا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مرتضی یوسف زاده

آل کیا

در زمان که دگرگونی وضعف خاندان ناصروند بود گروهی ازسادات ورنجبران روستایی به رهبری"سید امیر کیا "از روستای ملاط(حومه لنگرود) به سال 761 ه ق  اقدام به خیزش وقیام کردند.وبه ستیز با لشکر ناصروند پرداختند.دراین ستیز  سادات شکست خورده وامیر کیا به "رستمدار"گریخت.ودرسال 763 دوسال بعد از قیام درآن دیار درگذشت.

میل امام ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مرتضی یوسف زاده

میل امام

میل عبارت است ازبنایی منفرد ومشخص که درمسیر راهها ساخته میشده وهدف ازساخت آن، راهنما ونشانه بودن برای رهگزران جهت انتخاب مسیر اصلی بوده است. اززمانهای قدیم درمسیرراهایی که کمتر از کنار آبادیها میگذشتند ودرمناطق جغرافیایی باتیپولوژی یکنواخت  توسط حکومتها، خیرین ومردم...میل های راهنما ساخته می شدند. میلها عموما باپلانی مدورساخته شده و درجانمایی مکان ساخت آنها حداکثردقت را درانتخاب مکانی که حوزه دید وسیعی داشته باشد لحاظ میگردید.

میل امام  املش از نگاه دیگر ۲۵ آبان ۱۳۹۴

میل امام املش از نگاه دیگر

میل عبارت است از بنایی منفرد و مشخص که در مسیر راهها ساخته میشده و هدف از ساخت آن ،راهنما و نشانه بودن برای رهگذران جهت انتخاب مسیر اصلی بوده است .از زمانهای قدیم در مسیر راه هایی که کمتر از کنار آبادیها میگذشت و در مناطق جغرافیایی باتیپولوژی یکنواخت توسط حکومتها ،خیرین و مردم […]