غیرمترقبه - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
بازدید مدیرکل ستادحوادث غیرمترقبه استان گیلان ازپل فرعی درحال احداث جورگوابر ۱۸ آبان ۱۳۹۳

بازدید مدیرکل ستادحوادث غیرمترقبه استان گیلان ازپل فرعی درحال احداث جورگوابر

مدیرکل ستادحوادث غیرمترقبه استان گیلان پس ازبازدیدازچند طرح نیمه کاره و مناطق آسیب دیده ی شهرستان املش،دستورتسریع دراجرای عملیات تکمیلی آن راصادرنموده است.    به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، به گفته مهدی جعفری فرماندار املش،عزیزی مدیرکل ستادحوادث غیرمترقبه استان گیلان پس از بازدید ازپل فرعی درحال احداث جورگوابر،خواستارتسریع درتکمیل آن وگابیون بندی دیواره رودخانه حاشیه مسجدجیرگوابرو […]