20:46

1403/04/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: غربالگری بینایی
مدیرکل بهزیستی شهرستان املش از غربالگری بینایی 1000 هزار کودک سه تا ۶ ساله طی سال گذشته در این شهرستانخبر داد.

اخبار مهم