01:21

1403/03/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: ظرفیت روستاها
حیدری نژاد در جلسه کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال ،با بیان اینکه ایجاد اشتغال درهرمحیطی باعث حفظ جمعیت روستاها ،حفظ آداب ورسوم خواهد شد افزود:ایجاد اشتغال همچنین میتواند از مهاجرت جلوگیری نماید و چه بساباعث مهاجرت به داخل روستا شود. وی با اشاره به اینکه ما توانیم از ظرفیت

اخبار مهم