22:11

1403/03/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: ضدعفونی
بیش از ۷۰ روز از ورود ویروس ڪرونا ،این مهمان ناخونده به ڪشورعزیزمان ایران میگذرد . شهرداری ها اولین ارگانی بودند ڪه ازهمون بدو ورود وشیوع ویروس ڪرونا به یاری هم وطنان خودشتافتند وبه طرق مختلف برای جلوگیری از شیوع ویروس  عمل نمودند ۰ضدعفونی نمودن شهر و تولید ماسڪ

اخبار مهم