18:48

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: صدور کارت شناسایی دامی
صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اشاره به اینکه شرایط دریافت کارت شناسایی همانندشرایط پروانه دامداری است افزود:دامداران بایددارای یک مکان برای دام وپلاک کوبی باشندواصول فنی وبهداشتی رارعایت کنند همچنین بایدتعداددام آنهابیش از۵ راس باشد. صفری بابیان اینکه باعملیاتی شدن طرح صدورکارت شناسایی،دامهای شهرستان دارای شناسنامه

اخبار مهم