23:59

1402/07/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: شیخ بهاالدین املشی
به عقیده ی بسیاری از کارشناسان ، داستان به صورت نوین آن در ایران با مجموعه داستان « یکی بود یکی نبود » اثر سیدمحمّدعلی جمال زاده در سال 1300 شمسی آغاز شده است ؛ در حالی که یک دهه پیش از آن شاهد خلق آثاری از افصح المتکلّمین

اخبار مهم