10:41

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: شورای ذکات
به گزارش خبرنگار رانکوه نیور؛  طاهری صادق معاون سیاسی وامنیتی شهرستان املش در جلسه شورای ذکات شهرستان املش  با بیان اینکه هرکسی باید به تناسب مسئولیت خود زکات را پرداخت کند افزود:زکات ممکن است زکات علم،زکات قدمگاه ها،زکات حوزه های اجتماعی مفید،زکات سرمایه‌گذاری و…باشدکه باید پرداخت شود. وی با

اخبار مهم