19:32

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهروندان املش
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش گفت: شهروندان املشی تاکنون بیش از صدهزار نوبت, واکسن کوید۱۹ را دریافت کرده اند

اخبار مهم