18:20

1403/03/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: شهرداری چابکسر
شنیده ها حاکی است ضیاء باژرنگ که با ۵ رای اعضای شورای چابکسر به عنوان شهردار این شهر ساحلی انتخاب شده بود، موفق به دریافت حکم خود از وزارت کشور نشد.   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ چند روزی است شنیده ها خبر از عدم موفقیت باژرنگ در دریافت حکم

اخبار مهم