15:58

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: سامانه کارا
ابراهیم طاهریان در گفتگو با خبرنگار  رانکوه نیوز افزود؛موضوع اشتغال بزرگترین معضل کشور است لذا با پی گیری های فرماندار و مسئولان شهرستان، سازمانها و ادار ات بهزیستی ۵ میلیارد ریال، صنعت و معدن و تجارت ۴۰۰ میلیون ریال، جهادکشاورزی و شیلات یک میلیاردو ۹۰۰میلیون ریال، میراث فرهنگی ۳۰۰میلیون

اخبار مهم