05:42

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: زربان املش
صبح امروز فرماندار املش از روند تولیدکارخانه تولید نان بستنی رزنان یعقوبی بازدید کرد.       به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، صبح امروز  یونس محمودی فرماندار، حیدری نژاد معاونت فرمانداری از روند تولید ان بستنی رزنان یعقوبی املش بازدید کرد.      

اخبار مهم