14:49

1402/01/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: رها سازی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز این روزها پرندگان در حال زاد آوری هستند و جوجه هایی منتظر برگشت مادر پدر خود هستند.کمک به پرندگان آسیب دیده باعث نجات خانواده آن پرنده هست .پرندگان در کنترل آفات و حشرات نقش بسزایی دارند .ازدست زدن به تخم و نزدیک شدن به

اخبار مهم