19:25

1402/12/04

آرشیو
اخبار دسته بندی: رضامراد صحرایی
نمایندگان مردم در خانه ملت با انتصاب رضامراد صحرایی در پست وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.

اخبار مهم