دکتر باقر رجبی ویسرودی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
تاثیر کرونا بر خشونت های خانگی ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
یادداشت؛ دکتر باقر رجبی ویسرودی

تاثیر کرونا بر خشونت های خانگی

خشونت پدیده ای که در طول تاریخ همزاد بشری بوده و دارای ابعاد و اشکال گوناگونی بوده و همیشه بعنوان یک پدیده انسانی، اجتماعی از شرایط و عوامل متفاوتی تاثیر پذیر می باشد .