19:51

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: دومین برف پاییزی
.محمد رنجبر در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیورز گفت:با کاهش دما بارش برف از صبح امروز در روستاهای سیدسرا؛ شیرچاک؛چاکدشت؛هلوسرا؛ کرفکش؛ خصیل دشت؛ اربوداردشت آغاز شده است وی با اشاره به اینکه بارش برف درروستاهای امام و کجید؛ سرتربت؛شوئلک  شروع شده گفت. انتظار میرود با توجه به سرمای مناطق

اخبار مهم