18:36

1402/12/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: دستگاه سل کانتر
آزمایشگاه بیمارستان نیکوکار املش از محل اعتبارات داخلی، مجهز به یک دستگاه سل کانتر جدید شد.

اخبار مهم