19:55

1402/07/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: درد مشترک
مهر یا همان ماه مهر شاید به اندازه تعداد جمعیت مان تعریف، تعبیر و تفسیر داشته باشد . برای من معلم و در واقع برای هر معلمی تعریف خودش را دارد . برای تک تک دانش آموزان می تواند تعریف خاص خودش را داشته باشد و همین طور برای

اخبار مهم