05:56

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: خوش سیما
پلاسکوهایی که سالهاست فریاد می کشند و از مدتها پیش قامتشان دود هوا شده است. 4000خانوار560واحد تجاری و29000متر ساختمان که باید بسوزند و بسازند.       حدود 36 ساعت است که همه ی ایرانیان و قسمتی از جهانیان بارها و بارها صحنه ی فروریختن قامت ساختمان تجاری تولیدی
اینکه تا دیروز همه ی ما به اقواممان سر می زدیم و حتی همراه خانواده هایمان صله ارحام را به جا می آوردیم امروز کمترباورمان می شود. کمتر باورمان می شود که دیروزها حتی به دیدن اقوام دور هم می رفتیم و پس از صرف شام، خواب را نیز

اخبار مهم