16:05

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: خزانه برنج
محمد مهدی  صفری  روز پنج شنبه در بازدید از نخستین خزانه برنج در روستای شکرپس بخش مرکزی املش در  گفتگو با خبرنگار  رانکوه  نیوز بیان  کرد: ایجادخزانه نشانه آغازفصل تولیدبذروکشت برنج است وبرنج این خزانه ازنوع رقم هاشمی است وامروزبه روش جوی پشته،برای کشت در۵ هکتار شالیزارایجادشد وی افزود:خزانه

اخبار مهم