12:58

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: خزانه بذر برنج
محمد مهدی صفری  در حاشیه ازدید ازنخستین خزانه برنج درروستای نرکه در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز افزود:خزانه گیری نشانه آغازفصل تولیدبذروکشت برنج است وبرنج این خزانه ازنوع رقم هاشمی وبرای کشت ۰/۸ هکتار شالیزار ایجادشده است. صفری درادامه ابرازداشت :خزانه برنج به قطعه زمین کوچکی گفته میشود که

اخبار مهم