18:28

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: خرماسیسکو
فرمانده انتظامي لنگرود گفت: جواني 18 ساله حين شنا در رودخانه خرماسيسکو اطاقور اين شهرستان غرق شد.

اخبار مهم