خباز کار - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
تولید ۱۸۰۰تن شیر درسال جاری توسط  دامداران املشی ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

تولید ۱۸۰۰تن شیر درسال جاری توسط دامداران املشی

دامداران عضوتعاونی دامداران شهرستان املش بیش از۱۸۰۰تن شیردرسال جاری تولیدنموده اند.     پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه: مدیرعامل تعاونی دامداران شهرستان املش گفت:  ازمجموع۳۴۵۶دامدارعضواین تعاونی ۱۵۰۰دامدارفعال درزمینه تولیدشی ازسال جاری تاکنون۱۸۲۲تن شیرمازادبرنیازخویش رادرسال جاری به ارزش۲۳میلیاردو۳۷۷میلیون ریال به ۹مرکزخریدفرعی واصلی این تعاونی عرضه کرده اند. خبازکارافزود: دراین مدت۲۸۵۰تن انواع نهاده های دامی ازجمله سبوس،یونجه،کنسانتره […]