12:44

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: حمام محمد تقی خان صوفی
قاسم قنبری در گفتگوبا خبرنگار رانکوه نیوز” گفت: دیوار بخشی از بنای محمدتقی خان صوفی براثر بارندگی های اخیر تخریب شده و با توجه به فرسودگی دیوار و استفاده از ملاط گل در مصالح بکار رفته در دیوار، دیوار بخشی از حمام تخریب گردیده و گزارش تخریب به میراث

اخبار مهم