10:58

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: حصیربافی
صنایع دستی آثار و تولیدات برگرفته از فرهنگ، هنر ، بینش و ذوق مردم هر منطقه است که تمام مراحل ساخت آن‌ها با دست و ابزار‌های دستی انجام می‌شود. در ساخت این صنایع از مواد اولیه بومی آن محل استفاده می‌شود و همه، آن کالا را نشانی برای معرفی

اخبار مهم