21:28

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: جمشید محمدی
یک دستگاه اتوبوس در محور آستارا به اردبیل در منطقه حیران واژگون شد.
اطی حکمی ازسوی دکترشاهرخ یوسف زاده چابک رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی استان گیلان ، دکترجمشیدمحمدی بعنوان معاون توسعه مدیریت ومنابع این دانشگاه منصوب شد . به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛ دربخشی ازحکم دکتریوسف زاده چابک خطاب به دکترمحمدی آمده است : بارعایت کامل مقررات وجمیع

اخبار مهم