08:29

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: جراحی لیزری چشم
اولین عمل جراحی لیزری چشم و تزریق داخل چشمی آواستین در بیمارستان شهید انصاری رودسر انجام پذیرفت.

اخبار مهم