18:50

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: جایگاه سوخت کوه رنگی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛محمد رنجبر در مراسم راه اندازی جایگاه CNG کوه رنگ املش با بیان اینکه شهرستان املش از دوجایگاه سوخت یکی در لگموج و رانکوه برخوردار است افزود:راه اندازی یک جایگاه سوخت دیگر که چندسالی تعطیل مانده بود، از مطالبات اولیه بحق مردم این منطقه

اخبار مهم