04:35

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: جادوی شعر
چو سوز عشق نبینی به ساز شعر مپیچ               که شعر نغمه ی عشاق ارغنون خداست «  استاد شهریار »   اختصاصی صبح رانکوه / عباس رسولی املشی: دکتر محمدرضا سنگری از کارشناسان برجستة زبان و ادبیّات فارسی در باب تأثیرگذاری شگرف ادبیّات و خُسران دیدن کسانی که از ادبیّات

اخبار مهم