10:47

1401/11/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: تکریم و معارفه معاون سیاسی امنیتی فرمانداری
به گزارش رانکوه نیوز، محمد مهدی مظفری با اشاره به اینکه جزیره ای عمل کردن مدیران برای رفع نیازهای مردم شایسته نیست، افزود: پرهیز از اختلاف نظرها و داشتن ادبیات گفتاری مشترک اثرگذاری کلام را در اجرای یک خواسته بیشتر می کند از این رو جهت خدمتگزاری بهتر به

اخبار مهم