19:42

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: تکریم معارفه
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ مهندس قهرمانی ر جدید شهر رانکوه ضمن تقدیر وتشکر از تلاش و زحمات مهندس زلفعلی زاده شهردار اسبق و شورای اسلامی شهر در ادوار گذشته افزود:از دوستان شورای اسلامی شهر دوره جدید نیز تقدیر وتشکر ویژه مینمایم که هر لحظه را برای خدمت به

اخبار مهم