21:00

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: تولید زعفران
محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: زعفران ،گیاهی چندساله ازخانواده زنبقیان وگرانبهاترین ادویه که امروزه کشت زعفران باتوجه به چندساله بودن گیاه ونیازآبی کم موردتوجه کشاورزان شهرستان قرارگرفته است، و دراین روش درمرحله تولیدجوانه گل گاو زبان برداشت گلها نیازی به زمین کشاورزی وخاک

اخبار مهم