19:58

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: توسعه باغات
محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز افزود: مزایای این طرح که بامشارکت مردم صورت میگیرد میتوان به مقابله بافرسایش خاک،حفظ واحیای منابع طبیعی وجلوگیری ازتصرف اراضی،پیشگیری ازتغییرکاربری های نامناسب زمینهای کشاورزی وملی،استفاده ازروان آبهای سطحی،حفاظت ازآب وخاک واجرای عملیات آبخیزداری،افزایش تولید وافزایش اشتغال رااشاره کرد. وی

اخبار مهم