21:05

1403/03/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: تغییر کاربری غیرمجاز
به گزارش  رانکوه نیوز، محمد، رنجبر فرماندار شهرستان در همایش آموزشی تبیین وظایف دهیاران در حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و منابع طبیعی که در کانون معصومیه برگزار می شدبا بیان اینکه  دهیاران بهترین یاوران و همکاران مدیران در روستاها هستند، افزود: دهیاران باید با افزایش آگاهی و

اخبار مهم