04:13

1403/03/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: تغییر کاربری اراضی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را زیبنده ندانست و گفت: تغییر کاربری خط قرمز ما است.

اخبار مهم