19:13

1403/03/06

آرشیو
اخبار دسته بندی: تصدی شهردلر
در محافل سیاسی از گزینه هایی محتمل برای جایگزینی ثابت قدم نام برده می شود. گزینه هایی که البته تنها بر اساس حدس و گمان های رایج نامشان در این لیست آمده است و احتمال دارد در صورت برکناری ثابت قدم، یکی از آن ها سکان هدایت شهرداری رشت

اخبار مهم