09:30

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تسهیلات به چایکاران املشی
به گزارش خبرگار رانکوه نیوز، در این نشست قربانی رئیس اداره چای املش با اشاره به پرداخت وام تغذیه باغات چای باسود چهار درصد گفت؛تاکنون تعداد 750 نفر از چایکاران شهرستان املش به مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان این تسهلات را دریافت کردند و روند این وام

اخبار مهم