11:48

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: بیمه کشاورزی
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز امیر مرادی در جلسه ستاد پیشگیری ؛ هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به  بحران املش  تاکید کرد : در مواقع بحران علاوه بر دستگاههای اجرایی ، مردم بویژه بخش خصوصی نیز باید نقش بی بدیلی در حل مشکلات ناشی از بحران داشته باشند در

اخبار مهم