11:58

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: بیمارستان انصاری رودسر
اولین عمل جراحی لیزری چشم و تزریق داخل چشمی آواستین در بیمارستان شهید انصاری رودسر انجام پذیرفت.

اخبار مهم